Formigó fresc

A Àrids Daniel treballem per oferir un producte de màxima qualitat i garantim el compliment de les normatives vigents, tal com demostra la satisfacció dels nostres clients. Tots els nostres formigons van destinats tant a l’obra pública com a la civil, estan dosificats amb additius SIKA d’última generació, i se’ls pot afegir tot tipus de fibres i pigments de color.

Formigó armat

 

RESISTÈNCIA (n/mm2): 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45

CONSISTÈNCIES: tova, fluida, líquida, plàstica i seca

MIDA DE L’ÀRID (mm): 12 – 20 – 40

AMBIENTS: I – IIa – IIb – IIIa – IV – Qa – Qb – Qc – E

APLICACIONS: fonaments, cobertes, estructures, piscines, paviments, dipòsits d’aigua, canonades d’alta pressió, viaductes i ponts, bases de purins, pilars, escales i murs, entre d’altres.

Grava i ciment

 

TIPUS: GC20 – GC25

APLICACIONS: Subcapes, ferms de carreteres.

Formigó en massa

 

RESISTÈNCIA (n/mm2): 10 – 15 – 20 – 25 – 30

CONSISTÈNCIES: tova, fluida, líquida, plàstica i seca

MIDA DE L’ÀRID (mm): 12 – 20 – 40

AMBIENTS: I – IIa – IIb – IIIa – IV – Qa – Qb – Qc – E

APLICACIONS: Fonaments, recobriment de tubs, paviments, bases de purins, voreres, reompliment i vorada, entre d’altres.

Gunita

 

DOSIFICACIONS: 300 – 350 – 400 – 450

APLICACIONS: revestiment de basses, canals, pantans, túnels i talussos de carretera.


Els nostres productes

http://www.aridsdaniel.com/arids/

Àrids

Tots els nostres àrids tenen el segell CE que acrediten que han passat els controls de qualitat.

Formigó

A Àrids Daniel treballem per oferir un producte de màxima qualitat i garantim el compliment de la normativa EHE08.

Prefabricats de formigó

Servei que ofereix l’empresa vinculada TUBS 1313 SA: barreres, tubs, pous, arquetes, embocadures, baixants, canals…