Arena obra 0/6

Tots els nostres àrids tenen el segell CE que acrediten que han passat els controls de qualitat

PRODUCTE
AF-0/6-R-C

PETROGRAFIA
Calcari

NORMA CE núm.
UNE EN-12620 UNE EN-13139

DENSITAT DEL MATERIAL
1450 – 1500 kg/m3

CERTIFICAT DE CONTROL DE PRODUCCIÓ
1035 – CPD – ES033405

USOS
Prefabricats, arena correctora, morters, treballs de paleteria, sorrals per a parcs

DISTRIBUCIÓ

distribucio-bossadistribucio-camio


Els nostres productes

http://www.aridsdaniel.com/arids/

Àrids

Tots els nostres àrids tenen el segell CE que acrediten que han passat els controls de qualitat.

Formigó

A Àrids Daniel treballem per oferir un producte de màxima qualitat i garantim el compliment de la normativa EHE08.

Prefabricats de formigó

Servei que ofereix l’empresa vinculada TUBS 1313 SA: barreres, tubs, pous, arquetes, embocadures, baixants, canals…